Utviklingsverkstad for verksemder i Innlandet 

Verksemder som produserar, serverer og foreldar lokalmat i  Gudbrandsdalen, Nord-Østerdalen og Valdres inviterast til  utviklingsverkstad. Forskerar frå matforskingsinstituttet NOFIMA og forbruksforskingsinstituttet SIFO skal delta i arbeidet. Kathrin H. Aslaksby i ysteriet med ost - Klikk for stort bilde Emile Holba

Ynskjer du å utvikle verksemda di vidare? Har du tankar og idear som det kunne vore fint å diskutere med andre? Bli med på utviklingsverkstad!

Stad: Radisson Blue Beitostølen Resort
Dato: 5. april 2022
Tidspunkt: Kl. 9.00-16.00
Meld deg på innan 15. mars 

Målet for verkstaden er at verksemda di skal kome vidare i utviklingsarbeidet. Verksemder, forskarmiljø og verkemiddelapparat skal løyse utfordringar i lag.

Meld deg på her
 

På utviklingsverkstaden vil du:

 • Få hjelp til å definere utfordringar i eiga verksemd
 • Arbeide saman for å løyse utfordringar
 • Få bistand frå ulike aktørar og avtale vidare framdrift
 • Arbeide i nettverk med andre lokalmatprodusentar som kan ha tips til utviklinga di

Du vil møte:

 • Ekspertar frå matforskingsinstituttet NOFIMA og forbruksforskingsinstituttet SIFO ved OsloMet
 • Rådgjevarar frå næringshagar, statsforvaltaren i Innlandet, kompetansemeklarar, Innovasjon Noreg og Innlandet fylkeskommune
 • Andre lokalmatprodusentar frå fjellområda i Innlandet 

Det er Fjellnettverket i lag med Valdres Næringshage og Statsforvaltaren Innlandet som arrangerer verkstaden. 

På utviklingsverkstaden skal vi jobbe med fire tema. 

Tema 1: God emballering som bevarer produkta og bidreg til sal

Emballering skal bidra til at maten held seg lengre. Plast er oftast løysinga for å god haldbarheit og vern for produkta, men har nokon utfordringar. Kva emballering vil fungere i framtida?

 • Berekraft og klima
 • Bevarar smak og produkt
 • Utsjåand og design

Tema 2: Produksjonsprosessar

Matproduksjonen i fjellet bygger på bruk av natur og tilgjengelege ressursar inærområda. Endringar i klima og andre miljøutfordringar påverkar tradisjonelle produksjonsmetodar.

 • Kva for metodar er truga?
 • Korleis kan me ivareta gamle teknikkar og likevel sikre at produksjonenblir effektiv og kvaliteten på produksjonen god
 • Auke i produksjonen – mindre handarbeid og meir industri

Tema 3: Produktutvikling

Matproduksjonen i fjellet er ofte basert på råvarer frå storfe, geiter, sau, fisk, vilt, bær- og grønsakproduksjon. Tradisjonelt har dette vore viktige ressursar i kosthaldet til nordmenn, men det er i endring. For å møte nye ynskje frå forbrukaren, må verksemder i fjellområda vere innovative og nyskapande i produksjonen sin.

 • Treng me heilt nye produkt?
 • Kan me gjere endringar på eksisterande produkt?
 • Korleis blir produkta lagra, foredla, framstilt for marknaden?
 • Korleis produkta ser ut, smaker, konsistens osv.

Tema 4: Matarv - som ressurs i utvikling av produkt og opplevingar

Styrke konkurransekrafta til produsentar i fjellet gjennom å formidle historia om berekraftig bruk av naturressursane, kultur, tradisjonar og produksjon i fjellet. Korleis kan produsenten auke verdiskapinga si ved å fortelje og synleggjere historia til lokalmaten.

 • Årstider, roller som maten kan ha, ulik mat til ulike høgtider
 • Korleis lykkast med å få fram historia til produkta
 • Korleis bruke ressursane, produksjon av råvarer, konservering av mat, ta vare på mat, tradisjonar rundt maten gjennom året

Meld deg på her
 

Deltakaravgift: kr. 350 per person (inkluderer kaffimat og lunsj).
Ta kontakt med tone@valdres-nhage.no om du har spørsmål til påmeldinga.

Til toppen