Bilde av penger

Det er kome fleire forslag til endringar i fordeling av inntekter til kommunane.  Forslaga i NOU 2022: 10 Inntektssystemet får negative konsekvensar for distriktskommunar og for små kommunar.  Summen av forslaga frå Inntektssystemutvalet vil auke sentraliseringa og vere eit hinder for berekraftig bruk av naturressursar, skriv Fjellnettverket i høyringssvaret. 

 

Naturbildete frå fjellområda

 Forskingsinstituttet NIBIO har i ein fersk rapport, på oppdrag frå Fjellnettverket, slått fast at rett bruk av fjellressursane kan ha ei sentral rolle i å nå berekraftsmåla.

 

Bilder frå fjellområda

Regjeringa er i gang med ny distriktsmelding. Fjellnettverket har mange innspel og forslag til arbeidet. 

 

 

 

Fjellnettverket ber om at den påtroppande regjeringa i legg inn ei «krisepakke for jordbruket» i den nye regjeringsplattforma.  For fjellbygdene og distrikta er det heilt nødvendig at jordbruket blir styrka og at dei gardsbruka som framleis er i drift kan utvikle seg vidare.

illustrasjonsfoto elverafting webinar: Mat og reiseliv i fjellet - kva no?

 Webinar 26.8.21 kl. 9.00 – 11.00.

Etter to sommarsesongar prega av korona, er det på tide med ei oppsummering og eit blikk på framtida for reiselivet i fjellområda.

Illustrasjon av fjellungdom, di stemme er viktig

Ungdom i fleire europeiske land inviterast til å svara på ei undersøking om livet i fjellbygdene. Euromontana, ein organisasjon for samarbeid og utvikling i fjellområda i Europa, står bak. Bli med, eller tips ein ungdom, så vi får inn mange norske svar!

 

Bilder frå fjellområda

Distrikts- og moderniseringsminister Linda Hofstad Helleland og departementet arbeider med ein ny strategi for berekraftig næringsutvikling i fjellområda. Fjellnettverket inviterer medlemmer til digitalt frokostmøte.  

Til toppen