Regjeringa er i gang med ny distriktsmelding. Fjellnettverket har mange innspel og forslag til arbeidet. 

 

 

Inntektsgapet mellom bønder og andre yrkesgrupper må tettast, meiner Fjellnettverket i innspel til jordbruksforhandlingane. Fjellnettverket meiner det er naudsynt å ha ein politikk som gir gode inntekstmogelegheiter på små og mellomstore bruk og held gardar og jord i drift.

 

Det hastar med å sette i verk tiltak for å redusere kostnadene for reiselivet i fjellet. Etter to år med nedstenging og koronatiltak, har reiselivet no rekordstore utgifter til straum. Fjellnettverket er uroa over utviklinga i næringa og dei negative ringverknadene for fjellområda og har teke kontakt med både næringsministeren og olje- og energiministeren og Stortinget for å løfte denne saka.   

Fjellnettverket meiner forslaget til ny plan og bygningslov frå Kommunal og moderniseringsdepartementet ikkje tek nok omsyn til situasjonen i fjellområda. Fjellnettverket ber departementet om å supplere forslaget med ordningar og regelverk som er betre egna for fjellkommunar. Fjellnettverket foreslår at forslaget utvidast slik at ein sikrar at det nye regelverket er relevant både for bygd og by.

 

Fjellnettverket ber om at den påtroppande regjeringa i legg inn ei «krisepakke for jordbruket» i den nye regjeringsplattforma.  For fjellbygdene og distrikta er det heilt nødvendig at jordbruket blir styrka og at dei gardsbruka som framleis er i drift kan utvikle seg vidare.

Det er på tide med ein offensiv politikk der ein set i verk dei føreslåtte tiltaka frå både Demografiutvalet, Distriktsnæringsutvalet og ungdomens distriktspanel. . Nå må ord gjerast om til handling. 

 

Styret i Fellnettverket har bedt  Landbruks- og matdepartementetet om å ferdigstille arbeidet med ny fjellov. I tillegg meiner styret at departementet bør vurdere korleis Statsskog forvaltar festeavgifter for reiselivsnæringa i statsallmenningane.

Folketalet i distrikta kjem til å synke i åra framover og befolkninga kjem til å vere eldre. Dersom befolkninga i distrikta består av eldre med liten kontakt med storsamfunnet, kan me få eit todelt, polarisert samfunn. Me risikerer at distrikts Noreg blir ein vakker gamleheim, sa Victor D Norman som har leia demografiutvalet då han overleverte NOU 2020:15 Det handler om Norge. Fjellnettverket hadde fleire innspel til arbeidet. 

Morgonsol over fjell

21. juni lanserte regjeringa Fjell- og innlandsstrategi Nye jobbar skapar vekst og utvikling i fjell- og innlandsregionen.

 

Rødkollekalvar på beite

Distriktsnæringsutvalet sitt arbeid er sluttført. Fjellnettverket meiner dette er eit godt utgangspunkt for ny distriktspolitikk, og at utvalet har forslått tiltak som vil vere viktige for fjellområda framover. Høyringssvaret frå Fjellnettverket er no klart, og Fjellnettverket oppmoar alle medlemmene til å svare på høyringa. 

   

Til toppen