Rødkollekalvar på beite

Distriktsnæringsutvalet sitt arbeid er sluttført. Fjellnettverket meiner dette er eit godt utgangspunkt for ny distriktspolitikk, og at utvalet har forslått tiltak som vil vere viktige for fjellområda framover. Høyringssvaret frå Fjellnettverket er no klart, og Fjellnettverket oppmoar alle medlemmene til å svare på høyringa. 

   

Bilde frå bygningar Røros

 Statsbudsjettet 2021 - Fjellnettverket meiner meirverdiavgifta for reiselivet må haldast på 8 prosent, og at kompensasjonsordningane for reiselivet, i samband med korona-pandemien, må aukast.

Barn på flukt

Fjellområda har plass og ynskje om å stille opp for menneske i stor naud. 

 

Bilde av distriktsnæringsutvalet

Konsekvensar av koronaviruset har råka fjellområda hardt. Fjellnettverket forslår eit nytt verdiskapingsprogram for fjellområda for distriktsnæringsutvalet. 

Regjeringa ynskjer å endre organiseringa av domstolane. Fjellnettverket meiner dagens struktur sikrar at domstolane er tilgjengelege for innbyggarane. Domstolane bør vere nært der folk bur. Det sikrar legitimitet til rettssystemet.

Forside av klimakur 2030

Korleis kan me fram mot 2030 redusere utsleppa i ikkje-kvotepliktig sektor? I rapporten Klimakur 2030 er satt opp over 60 ulike tiltak. Nokre av tiltaka får store konsekvensar for fjellområda og Fjellnettverket har sendt inn høyringssvar. 

Det vises til Finansdepartementets høringsbrev 30. september 2019 NOU 2019:16 Skattlegging av vannkraftverk. Fjellnettverket er et politisk nettverk for fylker, regionråd og fjellkommuner som arbeider for levende og livskraftige bygder. Mange av medlemmene i Fjellnettverket er vertskommuner og vertsfylker for vannkraftanlegg, og endringer foreslått fra utvalget vil få svært negative konsekvenser.

Fjellnettverket støtter forslaget frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å innføre leveringsplikt på bredbånd. I dag er dekningen svært dårlig mange steder i fjellområdene og det har oppstått et digitalt skille i befolkningen. 

Bilde av penger

Finansdepartementet har foreslått å endre kravene til kapitalbeholdning i bank. Dersom forslaget blir gjennomført påvirker det særlig hvor mye lokale banker kan låne ut. Fjellnettverket ber regjeringen revurdere forslaget.  

Steinar Berthelsen, styreleiar Fjellnettverket. på høyring Stortinget

Fjellnettverket meiner at ein auke i regionale utviklingsmidlar i distrikts- og regionalpolitikken er nødvendig for å styrke mogelegheitene for etablering, innovasjon og omstilling, og sikre næringsgrunnlaget og busettinga i fjellkommunane i Noreg.

 

Til toppen