Morgonsol over fjell

21. juni lanserte regjeringa Fjell- og innlandsstrategi Nye jobbar skapar vekst og utvikling i fjell- og innlandsregionen.

 

Rødkollekalvar på beite

Distriktsnæringsutvalet sitt arbeid er sluttført. Fjellnettverket meiner dette er eit godt utgangspunkt for ny distriktspolitikk, og at utvalet har forslått tiltak som vil vere viktige for fjellområda framover. Høyringssvaret frå Fjellnettverket er no klart, og Fjellnettverket oppmoar alle medlemmene til å svare på høyringa. 

   

fiberkabler

Fjellnettverket ba transport- og kommunikasjonskomiteen om å auke posten på statsbudsjettet til utbygging av breiband.  

Bilde frå bygningar Røros

 Statsbudsjettet 2021 - Fjellnettverket meiner meirverdiavgifta for reiselivet må haldast på 8 prosent, og at kompensasjonsordningane for reiselivet, i samband med korona-pandemien, må aukast.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har lagt fram Meld. St. 5 (2019 – 2020) : Levende lokalsamfunn for fremtiden.

Fjellnettverket har delteke på høyring og sendt innspel til Stortinget.

I samband med Viken fylkeskommune sitt arbeid med ny planstrategi har  Fjellnettverket kome med fleire innspel. Fjellnettverket meiner for å nå måla om utsleppsreduksjon, må det arbeidast konkret med lokale tiltak i distrikts-Noreg, slik at heile fylket kan bidra i klimadugnaden. 

Regjeringa ga i byrjinga av 2020 Innovasjon Noreg ansvaret for å utvikle ein ny nasjonal reiselivsstrategi. Fjellnettverket har fleire innspel til arbeidet.

Den forventa samfunnsutviklinga med nedgang i folketal og færre arbeidsplassar i distrikta er ei stor utfordring for utvikling og auke i verdiskapinga i reiselivet, meinte Fjellnettverket i høyringssvaret og oppforda Innovasjon Noreg til å sjå reiselivet i samanheng med både landbruks- og distriktspolitikk. 

 

Barn på flukt

Fjellområda har plass og ynskje om å stille opp for menneske i stor naud. 

 

Bilde av distriktsnæringsutvalet

Konsekvensar av koronaviruset har råka fjellområda hardt. Fjellnettverket forslår eit nytt verdiskapingsprogram for fjellområda for distriktsnæringsutvalet. 

Regjeringa ynskjer å endre organiseringa av domstolane. Fjellnettverket meiner dagens struktur sikrar at domstolane er tilgjengelege for innbyggarane. Domstolane bør vere nært der folk bur. Det sikrar legitimitet til rettssystemet.

Til toppen