Eit utval har på vegne av regjeringa kome med forslag til nytt inntektssystem for fylkeskommunane. Rapporten Forslag til nytt inntektssystem for fylkeskommunene fra 2024 er sendt ut på høyring. Fjellnettverket har skrive eit innspel og støtta forslaget om at reiseveg til videregåande skule blir ein viktigare faktor når ein skal berekne kostnadene. Fjellnettverket meiner eit godt og variert vidaregåande tilbod over heile landet er svært viktig og at det er sentralt for framtida til fjellbygdene.

Inntektsgapet mellom bønder og andre yrkesgrupper må tettast, meiner Fjellnettverket i innspel til jordbruksforhandlingane. Fjellnettverket meiner det er naudsynt å ha ein politikk som gir gode inntekstmogelegheiter på små og mellomstore bruk og held gardar og jord i drift.

 

Det er kome fleire forslag til endringar i fordeling av inntekter til kommunane.  Forslaga i NOU 2022: 10 Inntektssystemet får negative konsekvensar for distriktskommunar og for små kommunar.  Summen av forslaga frå Inntektssystemutvalet vil auke sentraliseringa og vere eit hinder for berekraftig bruk av naturressursar, skriv Fjellnettverket i høyringssvaret. 

 

Fjellnettverket meiner seterdrift bør inn på Unesco si liste over levande kulturarv . Seterdrift er viktig for fjellbygdene og ein sentral del av kulturarven i fjellbygdene som det er verdt å ta vare på.

 

 

Regjeringa er i gang med ny distriktsmelding. Fjellnettverket har mange innspel og forslag til arbeidet. 

 

 

Inntektssystemutvalget skal gå gjennom korleis inntektene til kommunane skal fordelast i framtida. For Fjellnettverket er det spesielt tre område som er viktige: Vilkåra for distriktskommunane,  dimensjonering av tenester etter brukartal og inntekter frå naturresursar.

 

 

Regjeringa er i gang med å utgreie Bionova. Det skal vere eit verktøy for å finansiere klimatiltak i jordbruket og  bidra til innovasjon og verdiskaping i jordbruk, skogbruk og havbruk. Fjellnettverket har kome med innspel til arbeidet og meiner Bionova kan bli eit viktig tiltak for å oppfylle klimaplanen til landbruket.  Det trengs ei målretta, godt finansiert og  rettigheitsbasert ordning for heile landet, meiner Fjellnettverket. 

 

 

Inntektsgapet mellom bønder og andre yrkesgrupper må tettast, meiner Fjellnettverket i innspel til jordbruksforhandlingane. Fjellnettverket meiner det er naudsynt å ha ein politikk som gir gode inntekstmogelegheiter på små og mellomstore bruk og held gardar og jord i drift.

 

Det hastar med å sette i verk tiltak for å redusere kostnadene for reiselivet i fjellet. Etter to år med nedstenging og koronatiltak, har reiselivet no rekordstore utgifter til straum. Fjellnettverket er uroa over utviklinga i næringa og dei negative ringverknadene for fjellområda og har teke kontakt med både næringsministeren og olje- og energiministeren og Stortinget for å løfte denne saka.   

Fjellnettverket meiner forslaget til ny plan og bygningslov frå Kommunal og moderniseringsdepartementet ikkje tek nok omsyn til situasjonen i fjellområda. Fjellnettverket ber departementet om å supplere forslaget med ordningar og regelverk som er betre egna for fjellkommunar. Fjellnettverket foreslår at forslaget utvidast slik at ein sikrar at det nye regelverket er relevant både for bygd og by.

Til toppen