I behandlingen av årets statsbudsjett har Fjellnettverket tatt opp flere saker som berører fjellområdene.

Fjellnettverket mener det er flere forslag i statsbudsjettet som vil få negative konsekvenser for fjellkommunene og som setter fjellområdene i en særdeles utfordrende økonomisk situasjon.

Store delar av fjellområda i Noreg er statsallmenningar og no har det kome eit forslag til nytt lovverk for desse områda. 
 

Landbruks- og matdepartementet har foreslått en omlegging av distriktsindeksen. Fjellnettverket er kritisk til at departementet ikke har synliggjort konsekvensene av endringene. 

Styret i Fjellnettverket meiner at oppgåvene som er foreslått overført frå staten til fylkeskommunane vil gjere det mogeleg for fylkeskommunen å i større grad bidra til regional samfunnsutvikling og tydeleggjere politisk ansvar. Samstundes er dei nye regionane er vesentleg større enn dagens fylkeskommunar. Det er derfor nødvendig at dei nye administrasjonane har kompetanse og kjennskap til lokale tilhøve og rammevilkår i heile regionen og at endringane ikkje fører til intern sentralisering.  

Det er tørke og konsekvensene er store for bønder og for matsikkerheten. Fjellnettverket krever hastetiltak.

Samferdselsdepartementet har foreslått posten skal kome annankvar dag. Fjellnettverket meiner ein i forslaget ikkje vurdert konsekvensane til næringslivet i distrikta og at tilgangen på breiband varierer.

 

 

Til toppen