Leveringsplikt på bredbånd

Fjellnettverket støtter forslaget frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å innføre leveringsplikt på bredbånd. I dag er dekningen svært dårlig mange steder i fjellområdene og det har oppstått et digitalt skille i befolkningen. fiberkabler - Klikk for stort bilde 

Nkoms rapport fra 2019 viser store forskjeller mellom sentrale strøk, der dekningsgraden er 98 prosent på høyhastighets bredbånd og spredtbygde strøk, der dekningsgraden er 59 prosent.

Det har med andre ord oppstått et geografisk skille mellom områder som har tilgang på høyhastighets bredbånd og de som ikke har det.

Fjellnettverket vil advare mot konsekvensene av et digitalt skille i dagens Norge. Fjellnettverket mener høyhastighets bredbånd er viktig for en rekke ulike samfunnsområder og for enkeltmennesket. Det handler om livskvalitet for innbyggerne, arbeidsliv, utdanning og mulighet til å delta i samfunnsdebatten og offentlige tjenester.

• Mulighet til å delta i demokratiske prosesser.
Digitale plattformer styret også samfunnsdebatten i dagens samfunn. For eksempel gjennom digitale dokumenter og møter sendt på nett i demokratiske organer som kommunestyrer, fylkesting og storting. Disse er tilgjengelig for de som har tilgang på godt internett.

• Mulighet til å få god utdanning.
Digitaliseringen har også endret utdanningsinstitusjoner, både i grunnskole, videregående og høyere utdanning. E-Læring, lekser som skal gjøres i ulike skyløsninger og mulighet til å nytte digitale læringsressurser er avhengig av tilgang på godt bredbånd.

• Arbeidsliv
Innenfor næringslivet er behovet for tilgang på bredbånd stort og det kommer til å vokse i framtiden. Mulighet for å skape sin egen arbeidsplass, jobbe fleksibelt, drive nyskaping og innovasjon, krever gode digitale løsninger og tilgang på høyhastighets bredbånd.

• Offentlige tjenester
I større grad enn tidligere er offentlige tjenester digitalisert og både stat og kommune bruker i stadig større grad digital kommunikasjon med innbyggerne. Digitaliseringen i offentlig sektor er et satsingsområde fra regjeringen og forventes å øke. Skal dette fungere godt over hele landet, krever det at innbyggerne har tilgang på godt bredbånd. Fjellnettverket mener derfor de foreslåtte minimumshastighetene fra departementet (10/1, 20/2 og 20/5 Mbps) vil gi for liten margin til å kunne dekke både nåværende og fremtidige behov, og at kravet til minimumshastighet bør økes. 

Fjellnettverkets høringssvar til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (PDF, 129 kB)

Til toppen