Aktuelt

Fjellnettverket søker gardsbruk til Bondens bord

Driv du gardsbruk i fjellet? Likar du å lage mat og formidle? Produserer du eigne råvarer? Fjellnettverket søker fleire gardbrukarar som vil vere med å teste ut ei ny serveringsordning der det er potensiale for auka inntekter og meir verdiskaping for gardsbruk i fjellet.

Rådsmøte 2024

 19. februar er er datoen for årets viktigaste møte i Fjellnettverket, rådsmøtet. Der avgjer medlemmene kva Fjellnettverket skal arbeide med framover. Denne gongen skal me drøfte korleis me skal forhalde oss til naturkrise, klimautfordringar og næringsutvikling og  ha gode diskusjonar om kva som blir viktig for fjellområda framover.      

Fjellkonferansen: Ei berekraftig framtid

    Bli med på årets viktigaste møteplass for alle som er oppteken av framtida for fjellbygdene og distrikta! 

Reiselivet i framtida

Reisemålsutvalet har lagt fram utgreiinga NOU 2023:10 – Leve og oppleve – Reisemål for en bærekraftig fremtid. Reisemålsutvalet foreslår fleire endringar i korleis ein skal legge til rette for utvikling i reiselivet og forslaga er sendt ut på høyring. Fjellnettverket meiner reisemålsutvalet kjem med fleire gode forslag, men etterlyser at dei ser på brukartal i staden for innbyggertal for fjellkommunane og meiner at utvalet burde sett spesielt på utviklinga i landbruket. 

Prosessen rundt tiltaksplanar for villrein

Eit samla rådsmøte i Fjellnettverket ber om at det straks blir gjort endringar i prosessane rundt tiltaksplanar for villrein, slik at kommunane blir godt involverte i dette arbeidet.   

Nettmøte: Utviklinga og status for fjellområda

Torsdag 4. mai kl. 09.00 - 10.00 blir det nettmøte med nye tal frå Fjellindeksen. Knut Vareide frå Telemarksforsking kjem for å presentere tala.  

Sats på gode helsetenester både i bygd og by

Sats på gode helsetenester både i bygd og by Fjellnettverket meiner det hastar å finne gode løysingar på dei store utfordringane me som samfunn står ovanfor, innan helse- og omsorg, og dette er spesielt viktig for distriktskommunane. Gode, likeverdige helse- og omsorgstenester over heile landet krev at vi som samfunn gjer omstillingar og at det blir utdanna tilstrekkeleg helsepersonell i framtida.

Inntekter til fylkeskommunane - god videregåande opplæring over heile landet

Eit utval har på vegne av regjeringa kome med forslag til nytt inntektssystem for fylkeskommunane. Rapporten  Forslag til nytt inntektssystem for fylkeskommunene fra 2024  er sendt ut på høyring. Fjellnettverket har skrive eit innspel og støtta forslaget om at reiseveg til videregåande skule blir ein viktigare faktor når ein skal berekne kostnadene. Fjellnettverket meiner eit godt og variert vidaregåande tilbod over heile landet er svært viktig og at det er sentralt for framtida til fjellbygdene.

Innspel til jordbruksforhandingane

Inntektsgapet mellom bønder og andre yrkesgrupper må tettast, meiner Fjellnettverket i innspel til jordbruksforhandlingane. Fjellnettverket meiner det er naudsynt å ha ein politikk som gir gode inntekstmogelegheiter på små og mellomstore bruk og held gardar og jord i drift.  

Utviklingsverkstad berekraft og lokalmat i Viken

  Verksemder som produserer, foredlar, sel og serverar lokal mat og  lokale opplevingar inviterast til utviklingsverkstad.