Aktuelt

Prosessen rundt tiltaksplanar for villrein

Eit samla rådsmøte i Fjellnettverket ber om at det straks blir gjort endringar i prosessane rundt tiltaksplanar for villrein, slik at kommunane blir godt involverte i dette arbeidet.   

Nettmøte: Utviklinga og status for fjellområda

Torsdag 4. mai kl. 09.00 - 10.00 blir det nettmøte med nye tal frå Fjellindeksen. Knut Vareide frå Telemarksforsking kjem for å presentere tala.  

Inntekter til fylkeskommunane - god videregåande opplæring over heile landet

Eit utval har på vegne av regjeringa kome med forslag til nytt inntektssystem for fylkeskommunane. Rapporten  Forslag til nytt inntektssystem for fylkeskommunene fra 2024  er sendt ut på høyring. Fjellnettverket har skrive eit innspel og støtta forslaget om at reiseveg til videregåande skule blir ein viktigare faktor når ein skal berekne kostnadene. Fjellnettverket meiner eit godt og variert vidaregåande tilbod over heile landet er svært viktig og at det er sentralt for framtida til fjellbygdene.

Innspel til jordbruksforhandingane

Inntektsgapet mellom bønder og andre yrkesgrupper må tettast, meiner Fjellnettverket i innspel til jordbruksforhandlingane. Fjellnettverket meiner det er naudsynt å ha ein politikk som gir gode inntekstmogelegheiter på små og mellomstore bruk og held gardar og jord i drift.  

Utviklingsverkstad berekraft og lokalmat i Viken

  Verksemder som produserer, foredlar, sel og serverar lokal mat og  lokale opplevingar inviterast til utviklingsverkstad.  

Fjellnettverket kritisk til forslag om endring av inntekter i kommunane

Det er kome fleire forslag til endringar i fordeling av inntekter til kommunane.  Forslaga i NOU 2022: 10 Inntektssystemet får negative konsekvensar for distriktskommunar og for små kommunar.   Summen av forslaga frå Inntektssystemutvalet vil auke sentraliseringa og vere eit hinder for berekraftig bruk av naturressursar, skriv Fjellnettverket i høyringssvaret.   

Webinar om rapporten Mat og opplevingar i fjellet

Som ein sentral del av arbeidet med prosjektet Mat og opplevingar i fjellet har NIBIO, på oppdrag frå Fjellnettverket, laga ein rapport som ser på korleis reiselivsaktiviteter og matproduksjon basert på lokale ressursar i fjellet påverkar berekraft og klima. For at fleire skulle bli kjent med resultata frå rapporten er det arrangert tre webinar der forskarane bak rapporten har lagt fram problemstillingar og funn frå arbeidet .  

Fjellområda sentrale for å nå berekraftsmåla

Forskingsinstituttet NIBIO har i ein fersk rapport, på oppdrag frå Fjellnettverket, slått fast at rett bruk av fjellressursane kan ha ei sentral rolle i å nå berekraftsmåla.  

Fjellnettverket støttar seterdrift inn på UNESCO

Fjellnettverket meiner seterdrift bør inn på Unesco si liste over levande kulturarv . Seterdrift er viktig for fjellbygdene og ein sentral del av kulturarven i fjellbygdene som det er verdt å ta vare på.    

Innspel til arbeidet med distriktsmelding

Regjeringa er i gang med ny distriktsmelding. Fjellnettverket har mange innspel og forslag til arbeidet.