Aktuelt

Fjellområda sentrale for å nå berekraftsmåla

Forskingsinstituttet NIBIO har i ein fersk rapport, på oppdrag frå Fjellnettverket, slått fast at rett bruk av fjellressursane kan ha ei sentral rolle i å nå berekraftsmåla.  

Fjellnettverket støttar seterdrift inn på UNESCO

Fjellnettverket meiner seterdrift bør inn på Unesco si liste over levande kulturarv . Seterdrift er viktig for fjellbygdene og ein sentral del av kulturarven i fjellbygdene som det er verdt å ta vare på.    

Innspel til arbeidet med distriktsmelding

Regjeringa er i gang med ny distriktsmelding. Fjellnettverket har mange innspel og forslag til arbeidet.     

Rådsmøte 2023

  23. mai er er datoen for årets viktigaste møte i Fjellnettverket, rådsmøtet. Der avgjer medlemmene kva Fjellnettverket skal arbeide med framover. Denne gongen skal me drøfte berekraftig mobilitet og ikkje minst ha gode diskusjonar om kva som blir viktig for fjellområda framover.       

Gode økonomiske rammevilkår for kommunane er ein føresetnad for busetnad over heile landet

Inntektssystemutvalget skal gå gjennom korleis inntektene til kommunane skal fordelast i framtida. For Fjellnettverket er det spesielt tre område som er viktige: Vilkåra for distriktskommunane,  dimensjonering av tenester etter brukartal og inntekter frå naturresursar.    

Innspel til Bionova

Regjeringa er i gang med å utgreie Bionova. Det skal vere eit verktøy for å finansiere klimatiltak i jordbruket og  bidra til innovasjon og verdiskaping i jordbruk, skogbruk og havbruk. Fjellnettverket har kome med innspel til arbeidet og meiner Bionova kan bli eit viktig tiltak for å oppfylle klimaplanen til landbruket.  Det trengs ei målretta, godt finansiert og  rettigheitsbasert ordning for heile landet, meiner Fjellnettverket.     

Utviklingsverkstad for verksemder i Innlandet 

Verksemder som produserar, serverer og foreldar lokalmat i  Gudbrandsdalen, Nord-Østerdalen og Valdres var inviterte til utviklingsverkstad i Valdres den 5. april 2022 . Forskerar frå matforskingsinstituttet NOFIMA og forbruksforskingsinstituttet SIFO deltok i arbeidet.   

Fjellnettverket med innspel til jordbruksforhandlingane

Inntektsgapet mellom bønder og andre yrkesgrupper må tettast, meiner Fjellnettverket i innspel til jordbruksforhandlingane. Fjellnettverket meiner det er naudsynt å ha ein politikk som gir gode inntekstmogelegheiter på små og mellomstore bruk og held gardar og jord i drift.  

Straumkrisa råkar reiselivet i fjellet svært hardt

Det hastar med å sette i verk tiltak for å redusere kostnadene for reiselivet i fjellet. Etter to år med nedstenging og koronatiltak, har reiselivet no rekordstore utgifter til straum. Fjellnettverket er uroa over utviklinga i næringa og dei negative ringverknadene for fjellområda og har teke kontakt med både næringsministeren og olje- og energiministeren og Stortinget for å løfte denne saka.     

Forslag til ny plan og bygningslov

Fjellnettverket meiner forslaget til ny plan og bygningslov frå Kommunal og moderniseringsdepartementet ikkje tek nok omsyn til situasjonen i fjellområda. Fjellnettverket ber departementet om å supplere forslaget med ordningar og regelverk som er betre egna for fjellkommunar. Fjellnettverket foreslår at forslaget utvidast slik at ein sikrar at det nye regelverket er relevant både for bygd og by.