Aktuelt

GODE ORD ER IKKJE NOK - DET MÅ GJERAST NOKO

Det er på tide med ein offensiv politikk der ein set i verk dei føreslåtte tiltaka frå både Demografiutvalet, Distriktsnæringsutvalet og ungdomens distriktspanel. . Nå må ord gjerast om til handling.   

Næringsstrategi for fjell og innland

21. juni lanserte regjeringa Fjell- og innlandsstrategi Nye jobbar skapar vekst og utvikling i fjell- og innlandsregionen .  

Rapport: Tre år med Fjell Noreg på IGW

l aksjon på Internationale Grüne Woche (IGW) i Berlin. Det var første gong fjellområda samla seg under namnet Fjell Noreg og første gong fjellområda hadde sin eigen del av den tradisjonsrike marknadsføringa av Noreg. No kan du lese   om arbeidet og resultata i rapporten "Tre år med Fjell Noreg på IGW".   

Godt grunnlag for ny og offensiv distriktspolitikk

Distriktsnæringsutvalet sitt arbeid er sluttført. Fjellnettverket meiner dette er eit godt utgangspunkt for ny distriktspolitikk, og at utvalet har forslått tiltak som vil vere viktige for fjellområda framover. Høyringssvaret frå Fjellnettverket er no klart, og Fjellnettverket oppmoar alle medlemmene til å svare på høyringa.       

Låg mva og styrka kompensasjonsordning for reiselivet - for arbeidsplassar i fjellbygdene

  Statsbudsjettet 2021 - Fjellnettverket meiner meirverdiavgifta for reiselivet må haldast på 8 prosent, og at kompensasjonsordningane for reiselivet, i samband med korona-pandemien, må aukast.

Hent born frå Moria- leiren no!

Fjellområda har plass og ynskje om å stille opp for menneske i stor naud.    

Meir lokal og norsk mat i fylkeskommunane

Fylkeskommunane bør bruke norsk og lokalprodusert mat, meiner Fjellnettverket. Fjellnettverket oppfordrar fylkeskommunane om å kjøpe meir lokalprodusert og norskprodusert mat på skuler, kantiner og på arrangement i fylkeskommunal regi.  

Fjellnettverket foreslår tiltak til distriktsnæringsutvalet

Konsekvensar av koronaviruset har råka fjellområda hardt. Fjellnettverket forslår eit nytt verdiskapingsprogram for fjellområda for distriktsnæringsutvalet.  

Fjellnettverket vil behalde domstolane

Regjeringa ynskjer å endre organiseringa av domstolane. Fjellnettverket meiner dagens struktur sikrar at domstolane er tilgjengelege for innbyggarane. Domstolane bør vere nært der folk bur. Det sikrar legitimitet til rettssystemet.

Høringssvar klimakur 2030

Korleis kan me fram mot 2030 redusere utsleppa i ikkje-kvotepliktig sektor? I rapporten Klimakur 2030 er satt opp over 60 ulike tiltak. Nokre av tiltaka får store konsekvensar for fjellområda og Fjellnettverket har sendt inn høyringssvar.  

Til toppen