Aktuelt

Webinar: Har korona endra framtida for fjellområda?

    Koronakrisa har endra samfunnet. Korleis påverkar dette framtida for fjellområda? På seminaret vart det presentert nye tal for befolkningsutvikling og næringsliv i fjellet.   

Avtale med NIBIO: Forskingsrapport om berekraft i fjellet.

No er det endeleg klart! Fjellnettverket signerer avtale med Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) om å skrive ein rapport som ser på berekraft i fjellet. Oppdraget til NIBIO er å utarbeide eit kunnskapsgrunnlag om klima og berekraft for matproduksjon og reiseliv i fjellet.    

Fjellnettverket med innspel til regjeringsforhandlingane

      Fjellnettverket ber om at den påtroppande regjeringa i legg inn ei «krisepakke for jordbruket» i den nye regjeringsplattforma.  For fjellbygdene og distrikta er det heilt nødvendig at jordbruket blir styrka og at dei gardsbruka som framleis er i drift kan utvikle seg vidare.

Gode ord er ikkje nok- det må gjerast noko

Det er på tide med ein offensiv politikk der ein set i verk dei føreslåtte tiltaka frå både Demografiutvalet, Distriktsnæringsutvalet og ungdomens distriktspanel. . Nå må ord gjerast om til handling.     

Rapport: Oppsummering av  Fjell Noreg på IGW

For eitt år, to år og tre år sidan var dyktige fjellfolk i full aksjon på Internationale Grüne Woche (IGW) i Berlin. Det var første gong fjellområda samla seg under namnet Fjell Noreg og første gong fjellområda hadde sin eigen del av den tradisjonsrike marknadsføringa av Noreg. No kan du lese om arbeidet og resultata i rapporten Fjell Noreg på IGW.        

Næringsstrategi for fjell og innland

21. juni lanserte regjeringa Fjell- og innlandsstrategi Nye jobbar skapar vekst og utvikling i fjell- og innlandsregionen .  

Rapport: Tre år med Fjell Noreg på IGW

l aksjon på Internationale Grüne Woche (IGW) i Berlin. Det var første gong fjellområda samla seg under namnet Fjell Noreg og første gong fjellområda hadde sin eigen del av den tradisjonsrike marknadsføringa av Noreg. No kan du lese   om arbeidet og resultata i rapporten "Tre år med Fjell Noreg på IGW".     

Godt grunnlag for ny og offensiv distriktspolitikk

Distriktsnæringsutvalet sitt arbeid er sluttført. Fjellnettverket meiner dette er eit godt utgangspunkt for ny distriktspolitikk, og at utvalet har forslått tiltak som vil vere viktige for fjellområda framover. Høyringssvaret frå Fjellnettverket er no klart, og Fjellnettverket oppmoar alle medlemmene til å svare på høyringa.          

Låg mva og styrka kompensasjonsordning for reiselivet - for arbeidsplassar i fjellbygdene

    Statsbudsjettet 2021 - Fjellnettverket meiner meirverdiavgifta for reiselivet må haldast på 8 prosent, og at kompensasjonsordningane for reiselivet, i samband med korona-pandemien, må aukast.  

Hent born frå Moria- leiren no!

Fjellområda har plass og ynskje om å stille opp for menneske i stor naud.