Endring i distriktsinndeksen

Landbruks- og matdepartementet har foreslått en omlegging av distriktsindeksen. Fjellnettverket er kritisk til at departementet ikke har synliggjort konsekvensene av endringene. 

 Distriktsindeksen er et verktøy for å måle distriktsutfordringer i kommunene, og brukes blant annet som grunnlag for å fordele distriktspolitiske virkemidler.

I høringssvaret stilte Fjellnettverket seg positive til en endring av indeksen, fordi dette vil gi mulighet for et mer oppdatert og tilgjengelig tallgrunnlag. Men Fjellnettverket er svært kritisk til at departementet ikke synliggjorde konsekvensene av endringene, og ikke redegjør for hvilke konsekvenser endringene vil føre til.

Ut fra tallgrunnlaget som var presentert, vil endringen slå svært dårlig ut for små og mellomstore kommuner. Fjellnettverket mener at  om myndighetene ønsker en svakere distriktspolitikk eller en distriktspolitikk med vesentlig andre vektlegginger enn tidligere, er det spørsmål som bør opp til åpen debatt, framfor at politikken blir forandret gjennom endringer i utregningsgrunnlaget.

Fjellnettverket oppfordrer departementet til å synliggjøre konkrete konsekvenser av endringen, og å gjennomføre en ny høringsrunde før en ny indeks blir satt ut i livet. 

Høringssvar fra Fjellnettverket til Kommunal og moderniserigsdepartementet om revidering av distriktsinndeksen (PDF, 171 kB)