Fødetilbud og reisetid for fødende

De som har lengst reisevei for å føde, har størst risiko for komplikasjoner. Fjellnettverket har møtt Helse- og omsorgskomiteen for å støtte forslag om offentlig utredning og et trygt og sikkert fødetilbud over hele landet.Mor som ser på nyfødd barn - Klikk for stort bilete IStock  

Fjellnettverket møtte i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget for å snakke om føde- og barselstilbudet. Bakgrunnen var to ulike representantforslag om blant annet en offentlig utredning om føde og barselstilbudet i den offentlige helsetjenesten.

For Fjellnettverket er et trygt og sikkert fødetilbud en svært viktig sak. Men lange avstander, vanskelige føreforhold og varierende beredskap både innenfor jordmortjeneste og ambulanse er faktorer som kan påvirke opplevelsen av trygghet. Fjellnettverket støttet derfor representantforslaget om en offentlig utredning (NOU) om svangerskaps-, føde- og barseltilbudet i den offentlige helsetjenesten. 

Fødende i svært mange av fjellkommunene har lang reisevei til nærmeste fødeinstitusjon. Noen eksempler: I Valle er median reisetid 144 minutter, i Skjåk 155 minutter, i Lierne 140 minutter og i Hemsedal 141 minutter (tall fra SSB). Siden dette er mediantall, er det viktig å understreke tilleggsutfordringene som vær og føreforhold gir for transport av fødende. 

Fjellnettverket mente at utredingen særlig skulle fokusere på:

Konsekvensen av lengre reisevei
Antall fødeinstitusjoner har blitt drastisk redusert de siste årene. Lang reisevei til fødeavdelingen øker faren for transportfødsel, og det øke risikoen for alvorlige komplikasjoner. Risikoen er høyest i fylker med lengst reiseavstand. Mors risiko for alvorlige komplikasjoner økte fra 1,7 % til 2,2 % fra 2000 til 2009.  Kilde

Konsekvensen av kortere liggetid på sykehus
Liggetiden for fødende har gått ned og det er innenfor flere helseforetak planer om at denne skal forkortes ytterligere. Fjellnettverket mener at for de som bor lengst unna en fødeinstitusjon, får dette svært negative konsekvenser. Ved komplikasjoner vil trolig muligheten for retur til fødeavdelingen reduseres, og medføre ytterlige belasting, utrygghet og risiko for mor og barn. Fjellnettverket ber derfor utredningen vurdere liggetiden, og særlig se denne i sammenheng med avstand mellom fødeinstitusjon og bosted. 

Kartlegging av følgetjenester med jordmor. 
Følgetjenester med jordmor er viktig både for trygghet og sikkerhet for den fødende og for barnet. Det bes om at dette kartlegges, og at det kommer tydelige krav om at følgetjenester må på plass i alle kommuner. 

Kapasitet i barselomsorgen og rekruttering av jordmødre
Flere fjellkommuner melder om mangel på jordmødre. Kombinasjonen av små stillingsprosenter og arbeidsforhold gjør det vanskelig å rekruttere og å ha god nok kapasitet i barselomsorgen. Dette svekker barselomsorgen og kapasiteten til å følge opp mor og barn etter fødsel (ref. kortere liggetid). Det er også utfordringer i kapasitet knyttet til sykefravær og ferieavvikling.    

Innleggelse tidligere på grunn av lang reisevei
Dersom det i forkant av fødsel er klart at dette er en risikofødsel, har den fødende rett på å legges inn på fødeinstitusjon tidligere. Fjellnettverket har fått tilbakemeldinger om at det ikke blir informert om denne rettigheten. Dette er en viktig sikkerhet, og utredningen bør se nærmere på om fødende blir informert om dette. 

Det bør være et trygt og sikkert fødetilbud over hele landet. Fjellnettverket mener det er urimelig at kvinner og barn har større risiko ved fødsel fordi de bor langt unna en fødeinstitusjon.