fiberkabler

Fjellnettverket støtter forslaget frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å innføre leveringsplikt på bredbånd. I dag er dekningen svært dårlig mange steder i fjellområdene og det har oppstått et digitalt skille i befolkningen.  

Bilde av penger

Finansdepartementet har foreslått å endre kravene til kapitalbeholdning i bank. Dersom forslaget blir gjennomført påvirker det særlig hvor mye lokale banker kan låne ut. Fjellnettverket ber regjeringen revurdere forslaget.  

Steinar Berthelsen, styreleiar Fjellnettverket. på høyring Stortinget

Fjellnettverket meiner at ein auke i regionale utviklingsmidlar i distrikts- og regionalpolitikken er nødvendig for å styrke mogelegheitene for etablering, innovasjon og omstilling, og sikre næringsgrunnlaget og busettinga i fjellkommunane i Noreg.

 

Mor som ser på nyfødd barn

De som har lengst reisevei for å føde, har størst risiko for komplikasjoner. Fjellnettverket har møtt Helse- og omsorgskomiteen for å støtte forslag om offentlig utredning og et trygt og sikkert fødetilbud over hele landet. 

Bilde av styreleder Steinar Berthelsen og Heidi Jønholdt på høyring i Stortinget

 

I behandlingen av årets statsbudsjett har Fjellnettverket tatt opp flere saker som berører fjellområdene.

Fjellnettverket mener det er flere forslag i statsbudsjettet som vil få negative konsekvenser for fjellkommunene og som setter fjellområdene i en særdeles utfordrende økonomisk situasjon.

Fjell Ål i Hallingdal

Store delar av fjellområda i Noreg er statsallmenningar og no har det kome eit forslag til nytt lovverk for desse områda. 
 

Landbruks- og matdepartementet har foreslått en omlegging av distriktsindeksen. Fjellnettverket er kritisk til at departementet ikke har synliggjort konsekvensene av endringene. 

Styret i Fjellnettverket meiner at oppgåvene som er foreslått overført frå staten til fylkeskommunane vil gjere det mogeleg for fylkeskommunen å i større grad bidra til regional samfunnsutvikling og tydeleggjere politisk ansvar. Samstundes er dei nye regionane er vesentleg større enn dagens fylkeskommunar. Det er derfor nødvendig at dei nye administrasjonane har kompetanse og kjennskap til lokale tilhøve og rammevilkår i heile regionen og at endringane ikkje fører til intern sentralisering.  

Fra slåtten, tørrfor og høygaffel

Det er tørke og konsekvensene er store for bønder og for matsikkerheten. Fjellnettverket krever hastetiltak.

Postkasser

Samferdselsdepartementet har foreslått posten skal kome annankvar dag. Fjellnettverket meiner ein i forslaget ikkje vurdert konsekvensane til næringslivet i distrikta og at tilgangen på breiband varierer.

 

 

Til toppen