fiberkabler

Fjellnettverket ba transport- og kommunikasjonskomiteen om å auke posten på statsbudsjettet til utbygging av breiband.  

Bilde frå bygningar Røros

 Statsbudsjettet 2021 - Fjellnettverket meiner meirverdiavgifta for reiselivet må haldast på 8 prosent, og at kompensasjonsordningane for reiselivet, i samband med korona-pandemien, må aukast.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har lagt fram Meld. St. 5 (2019 – 2020) : Levende lokalsamfunn for fremtiden.

Fjellnettverket har delteke på høyring og sendt innspel til Stortinget.

I samband med Viken fylkeskommune sitt arbeid med ny planstrategi har  Fjellnettverket kome med fleire innspel. Fjellnettverket meiner for å nå måla om utsleppsreduksjon, må det arbeidast konkret med lokale tiltak i distrikts-Noreg, slik at heile fylket kan bidra i klimadugnaden. 

Barn på flukt

Fjellområda har plass og ynskje om å stille opp for menneske i stor naud. 

 

Bilde av distriktsnæringsutvalet

Konsekvensar av koronaviruset har råka fjellområda hardt. Fjellnettverket forslår eit nytt verdiskapingsprogram for fjellområda for distriktsnæringsutvalet. 

Regjeringa ynskjer å endre organiseringa av domstolane. Fjellnettverket meiner dagens struktur sikrar at domstolane er tilgjengelege for innbyggarane. Domstolane bør vere nært der folk bur. Det sikrar legitimitet til rettssystemet.

Forside av klimakur 2030

Korleis kan me fram mot 2030 redusere utsleppa i ikkje-kvotepliktig sektor? I rapporten Klimakur 2030 er satt opp over 60 ulike tiltak. Nokre av tiltaka får store konsekvensar for fjellområda og Fjellnettverket har sendt inn høyringssvar. 

Det vises til Finansdepartementets høringsbrev 30. september 2019 NOU 2019:16 Skattlegging av vannkraftverk. Fjellnettverket er et politisk nettverk for fylker, regionråd og fjellkommuner som arbeider for levende og livskraftige bygder. Mange av medlemmene i Fjellnettverket er vertskommuner og vertsfylker for vannkraftanlegg, og endringer foreslått fra utvalget vil få svært negative konsekvenser.

Til toppen