Forside av klimakur 2030

Korleis kan me fram mot 2030 redusere utsleppa i ikkje-kvotepliktig sektor? I rapporten Klimakur 2030 er satt opp over 60 ulike tiltak. Nokre av tiltaka får store konsekvensar for fjellområda og Fjellnettverket har sendt inn høyringssvar. 

Det vises til Finansdepartementets høringsbrev 30. september 2019 NOU 2019:16 Skattlegging av vannkraftverk. Fjellnettverket er et politisk nettverk for fylker, regionråd og fjellkommuner som arbeider for levende og livskraftige bygder. Mange av medlemmene i Fjellnettverket er vertskommuner og vertsfylker for vannkraftanlegg, og endringer foreslått fra utvalget vil få svært negative konsekvenser.

fiberkabler

Fjellnettverket støtter forslaget frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å innføre leveringsplikt på bredbånd. I dag er dekningen svært dårlig mange steder i fjellområdene og det har oppstått et digitalt skille i befolkningen.  

Bilde av penger

Finansdepartementet har foreslått å endre kravene til kapitalbeholdning i bank. Dersom forslaget blir gjennomført påvirker det særlig hvor mye lokale banker kan låne ut. Fjellnettverket ber regjeringen revurdere forslaget.  

Steinar Berthelsen, styreleiar Fjellnettverket. på høyring Stortinget

Fjellnettverket meiner at ein auke i regionale utviklingsmidlar i distrikts- og regionalpolitikken er nødvendig for å styrke mogelegheitene for etablering, innovasjon og omstilling, og sikre næringsgrunnlaget og busettinga i fjellkommunane i Noreg.

 

Mor som ser på nyfødd barn

De som har lengst reisevei for å føde, har størst risiko for komplikasjoner. Fjellnettverket har møtt Helse- og omsorgskomiteen for å støtte forslag om offentlig utredning og et trygt og sikkert fødetilbud over hele landet. 

Bilde av styreleder Steinar Berthelsen og Heidi Jønholdt på høyring i Stortinget

 

I behandlingen av årets statsbudsjett har Fjellnettverket tatt opp flere saker som berører fjellområdene.

Fjellnettverket mener det er flere forslag i statsbudsjettet som vil få negative konsekvenser for fjellkommunene og som setter fjellområdene i en særdeles utfordrende økonomisk situasjon.

Fjell Ål i Hallingdal

Store delar av fjellområda i Noreg er statsallmenningar og no har det kome eit forslag til nytt lovverk for desse områda. 
 

Landbruks- og matdepartementet har foreslått en omlegging av distriktsindeksen. Fjellnettverket er kritisk til at departementet ikke har synliggjort konsekvensene av endringene. 

Styret i Fjellnettverket meiner at oppgåvene som er foreslått overført frå staten til fylkeskommunane vil gjere det mogeleg for fylkeskommunen å i større grad bidra til regional samfunnsutvikling og tydeleggjere politisk ansvar. Samstundes er dei nye regionane er vesentleg større enn dagens fylkeskommunar. Det er derfor nødvendig at dei nye administrasjonane har kompetanse og kjennskap til lokale tilhøve og rammevilkår i heile regionen og at endringane ikkje fører til intern sentralisering.  

Til toppen