Sats på gode helsetenester både i bygd og by

Sats på gode helsetenester både i bygd og by Fjellnettverket meiner det hastar å finne gode løysingar på dei store utfordringane me som samfunn står ovanfor, innan helse- og omsorg, og dette er spesielt viktig for distriktskommunane. Gode, likeverdige helse- og omsorgstenester over heile landet krev at vi som samfunn gjer omstillingar og at det blir utdanna tilstrekkeleg helsepersonell i framtida.

Helsepersonellkommisjonen  overleverte 2. februar 2023 rapporten frå av arbeidet sitt til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerol. Lenke til rapporten: NOU 2023: 4 Tid for handling –personellet i en berekraftig helse- og omsorgtjeneste . 

Helsepersonellkommisjonen er forankra i Hurdalsplattformen og vart etablert i desember 2021. Oppdraget til kommisjonen er å gje ei heilskapleg og kunnskapsbasert vurdering av behova personell og kompetanse fram mot 2040. I rapporten går kommisjonen inn på tiltak for å utdanne, behalde og rekruttere tilsette i helse- og omsorgtenestene.

Rapporten vart sendt ut på høyring. I høyringsvaret meinte Fjellnettverket at det hastar å finne gode løysingar på dei store utfordringane me som samfunn står ovanfor, innan helse- og omsorg, og dette er spesielt viktig for distriktskommunane. Gode, likeverdige helse- og omsorgstenester over heile landet krev at vi som samfunn gjer omstillingar og at det blir utdanna tilstrekkeleg helsepersonell i framtida.

Høyringssvar frå Fjellnettverket til NOU 2023: 4 Tid for handling - Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste (PDF, 103 kB)