Kapitalbeholdning i bank

Finansdepartementet har foreslått å endre kravene til kapitalbeholdning i bank. Dersom forslaget blir gjennomført påvirker det særlig hvor mye lokale banker kan låne ut. Fjellnettverket ber regjeringen revurdere forslaget. Bilde av penger - Klikk for stort bilete iStock  

Finansedepartementet har i høringsbrev foreslått et nytt felles regelverk for kapitalkrav for banker. Fjellnettverket mener forslaget kan få negative konsekvenser for lokale banker i distriktene i Norge.

Redusksjon i beregnsingsgrunnlaget
I forslaget fra Finansdepartementet vil IRB- bankene, i motsetning til standardmetodebankene, få en reduksjon i beregningsgrunnlaget når Basel-1 gulvet oppheves. Den generelle økningen av systemrisikobufferen medfører en tilstramming av kapitalkravet for standardbankene. Konsekvensen av endringene i kapitalkrav, vil få negative konsekvenser for lokale banker som benytter standardmetoden.

Lokale banker viktig for lokalt næringsliv
Fjellnettverket mener en svekkelse av konkurransevilkår for de lokale sparebankene er et tap for fjellkommunene i Norge. Lokale banker har stor betydning for utvikling av næringsliv i distriktene og er en sentral faktor for vekst og utvikling av lokalsamfunn.

Lokale banker som tar utgangspunkt i lokal kompetanse og eierskap, er en styrke for næringsutvikling. I tillegg bidrar bankene med viktig støtte til idrett, kultur og annen aktivitet som styrker lokalsamfunnet. En rapport fra Menon på oppdrag av Eika gruppen viste at lokale banker i større grad bidrar med kapital til små og mellomstore bedrifter i et lokalsamfunn. Investeringsviljen synes også å være høyere, da tilstedeværelsen på en lokal bank i området øker størrelsen på lån i små og mellomstore bedrifter. (Lokale sparebankers betydning for norsk næringsliv. MENON-PUBLIKASJON NR. 21/2013 Juni 2013.)

Omstilling av Norge innebærer utvikling av fastlandsnæringene i Norge. Lokale finansinstitusjoner som yter lån til små og mellomstore bedrifter er nødvendig for å få til utvikling i distriktene, blant annet innenfor reiseliv, opplevelser og lokal matproduksjon.

Finansreguleringene i forslaget gir lavere utlånskapital for lokale banker. Dette vil få negative konsekvenser for distrikts-Norge. Fjellnettverket ber derfor regjeringen revurdere forslaget.