Rådsmøte 2023

 23. mai er er datoen for årets viktigaste møte i Fjellnettverket, rådsmøtet. Der avgjer medlemmene kva Fjellnettverket skal arbeide med framover. Denne gongen skal me drøfte berekraftig mobilitet og ikkje minst ha gode diskusjonar om kva som blir viktig for fjellområda framover. 

  

Alle medlemmene i Fjellnettverket vel sine eigne representantar til å sitje i rådsmøtet. Møtet er i Oslo. Alle som ynskjer å delta, må melde seg på til karira@viken.no. 

Møtet er i Oslo kl. 09.00 - 15.00 på Oslo Plaza

Sak 1/23: Opprop, godkjenning av innkalling og sakliste

Forslag til vedtak:

Rådsmøtet godkjenner innkalling og sakliste.

Sak 2/23:  Val av møteleiar, referent og to representantar til å underskrive protokollen

Forslag til vedtak blir lagt fram på møtet

Sak 3/23: Korleis få til berekraftig mobiltet i fjellområda? 

Innleiing om arbeidet med Entre Øyer ved ordførar Jon Halvor Midtmageli
Drøfting og utveksling av erfaringar

Forslag til vedtak: 
Rådsmøte tek saka til orientering. 

Sak 4/23: Om Bondens bord

Innleiing om arbeidet til Fjellnettverket om prøveordning servering ved gardsbruk ved Tina Løken Mestrand, fjellbonde frå Vågå og prosjektleiar Elin Halland Simensen frå Fjellnettverket.  

Forslag til vedtak: 
Rådsmøte tek saka til orientering

Sak 5/23: Nasjonalt senter for fjellandbruk

Nasjonalt senter for fjellandbruk blir stifta 12. mai. Kva blir viktig for fjellandbruket framover og korleis kan senteret bidra til dette? Odd Erik Holden, ordførar Øystre Slidre kommune. 

Forslag til vedtak: 
Rådsmøte tek saka til orientering

Sak 6/23: Årsrapport 2022

Presentasjon av arbeidet i 2022 ved dagleg leiar Kari Randen

Sakspapir: Lenke til årsrapport (PDF, 3 MB)

Forslag til vedtak:
Rådsmøtet godkjenner Fjellnettverkets årsrapport 2022.

Sak 7/23: Regnskap 2022

Presentasjon av rekneskap og revisorrapport for 2022, ved Kari Randen, dagleg leiar Fjellnettverket
Sakspapir: Lenke til rekneskap (PDF, 220 kB) og revisorrapport 2022 (PDF, 2 MB)

Forslag til vedtak:

Rådsmøtet godkjenner rekneskap for Fjellnettverket 2021

Sak 8/23: Handlingsplan 2024-2027

Forslag til handlingsplan leggast fram for møtet av Olav Røssum, styreleiar i Fjellnettverket
Sakspapir: Lenke til handlingsplan for Fjellnettverket 2024-2027 (PDF, 166 kB) 

Forslag til vedtak:

Rådsmøte vedtar handlingsplan for 2024-2027.
 

Sak 9/23: Budsjett 2024-2025

Forslag til budsjett leggast fram for møtet av Kari Randen, dagleg leiar i Fjellnettverket

Sakspapir: Lenke til budsjett for 2024-2025 (PDF, 229 kB)
 

Forslag til vedtak:
Rådsmøtet godkjenner styrets forslag til budsjett.

Sak 10/23: organisering og vedtekter for Fjellnettverket

Kari Randen, dagleg leiar Fjellnettverket orienterer om saka.  
Sakspapir: Lenke til orientering om organisering og vedtekter for Fjellnettverket (PDF, 57 kB)

Forslag til vedtak:
Rådsmøtet ber styret arbeide vidare med ei god organisering av Fjellnettverket og gir styret fullmakt til å vedta nye vedtekter eller samarbeidsavtale.

Sak 11/23: Valnemd

Styret foreslår følgjande i valnemnda for fire år: Bjarne Eiolf Holø, Hanne Velure, Marit Bjerkås. 

Forslag til vedtak: 
Valnemda for valperoda frå 2024-2028 er Bjarne Eiolf Holø, Hanne Velure, Marit Bjerkås.