Medlemskontigent

Medlemmene i Fjellnettverket betalar ein kontigent kvart år som går til drift av nettverket. Det er rådsmøtet som vedtek kontigenten. 

Medlemskontingenten fastsettast av rådsmøtet og skal gå til dekning av møter, sekretariatet og mindre prosjekt i samsvar med handlingsprogrammet fastsett av rådsmøtet.

Kontingenten for 2021 fordelast på følgande måte:

  • Fylkeskommunar: Grunnavgift på kr. 51 258,- og ei avgift på kr. 3,08 pr. innbyggjar i fjellområda.
  • Regionråd: Kr. 3,08 pr. innbyggjar, men maksimum kr. 66 635,
  • Kommunar: Kr. 3,08 pr. innbyggjar


Kontigententen indeksregulerast kvart år ved årskiftet.