Møteplassar

Sentralt i prosjektet er møteplassane, der deltakarane i prosjektet deltek i ulike delprosjekt som samla bidreg til det overordna målet om levande og livskraftige bygder i fjellområda. 

Matprodusentar utvekslar erfaringar. Emile Holba

Verksemdene på mat – og reiselivsområdet i fjellområda er i hovudsak små aktørar som driv med mangesysleri og dei ser derfor nytta i å møte kvarandre. Møteplassane er læringsarenaer og kompetansedelingsarenaer for deltakarane. Her møtest verksemder i ulike bransjar, politikarar og byråkratar frå ulike avdelingar som plan, reiseliv og næring. Her møtest òg utdannings- og forskingsinstitusjonar, verkemiddelapparatet og marknadsorganisasjonar. Møteplassane bidreg til auka kunnskap og å utvikle tillit mellom dei ulike aktørane. 
 
Møteplassane kan ha ulike former, slik som utviklingsverkstadar, studiereiser, kurs, webinar og konferansar.