Hastetiltak kreves i forbindelse med fôrkrisen i landbruket

Det er tørke og konsekvensene er store for bønder og for matsikkerheten. Fjellnettverket krever hastetiltak.

Fra slåtten, tørrfor og høygaffel - Klikk for stort bileteDet er tørke og konsekvensene er store for bønder og for matsikkerheten. Fjellnettverket krever hastetiltak. Kari Randen

Fjellnettverket har sendt følgende innspill til Landbruk- og matdepartementet:

Landbruket i Norge opplever den største tørke- og fôrkrisen på over 70 år. Faglagene mange steder rundt om i landet har tatt et stort ansvar for å koordinere og jobbe frem tiltak som må på plass.

Den situasjonen vi nå opplever er både alvorlig for matsikkerheten i landet og for svært mange bønder. Fjellnettverket, som har fire fylkeskommuner, en rekke regionråd og enkeltkommuner som medlemmer, anmoder på det sterkeste regjeringen og Stortinget til å iverksette strakstiltak for å redusere skadevirkningene mest mulig.

Faglagene i flere regioner   har i samarbeid med landbruksforvaltningen arrangert møter med bøndene for å få en oversikt over status og hvilke tiltak som kan iverksettes for å redusere skadene av tørke- og fôrkrisen. Det er av avgjørende betydning at skadene kan begrenses med de midler og tiltak som er mulig.

På kort sikt er det to hastetiltak som må på plass, transportstøtte til fôr og å senke egenandelen for avlingsskadeerstatning.

Transportstøtte til fôr.
Innkjøp av grovfôr vil påføre dyreeiere store kostnader. I utgangspunktet vil fôrprisen være høy. I et år med manko på fôr i fjellområdene er transportavstandene store til de nærmeste kornområdene, og transportkostnadene blir urimelig høye i forhold til andre områder. Vi ber om at regjeringen dekker transportkostnadene for bønder i utsatte områder. Det kan for eksempel utarbeides retningslinjer for transportstøtte på linje med industrien, og vi mener det er avgjørende at dette dekkes med midler utenom jordbruksavtalen. Tørkekatastrofen vil ha såpass store ringvirkninger for jordbruket at de midlene som ligger i jordbruksavtalen, vil være avgjørende for videre drift og andre tiltak.

Senke egenandelen til avlingsskadeerstatning
Landbruks- og matdepartementet har kommet med noen presiseringer for hvordan man i år skal praktisere regelverket for avlingsskadeerstatning og arealtilskudd. Kravet om 30% egenandel er fremdeles opprettholdt.

I et kriseår som dette må landbruket tåle store tap, og vi mener det er et særdeles viktig punkt at egenandelen til avlingsskadeerstatning senkes pga unntakstilstanden man står i. I 1992 ble det gjort en tilsvarende vurdering.

Vi anmoder regjeringen og de politiske partiene på Stortinget om å sørge for at disse tiltakene kommer raskt på plass ut fra den prekære situasjonen den grunnleggende matproduksjonen i Norge nå er i.

Innspill fra Fjellnettverket til Landbruks- og matminister Jon Georg Dale,  Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og Statsminister Erna Solberg (PDF, 50 kB)