Landbruk

Fjellnettverket arbeider aktivt for å følge opp politikk som legger til rette for landbruk over hele landet. Landbruket og primærnæringane er ein sentral del av næringsgrunnlaget for fjellområda. 

Kyr og natur - Klikk for stort bileteKyr på veg heim frå beite, Stordalen gardsbruk. Emile Holba

 

20 prosent av alle aktive gardsbruk høyrer heime i fjellområda. På fjellgardane finn vi 22 prosent av alle landets mjølkekyr og ein tredjedel av alt storfe og all sau på utmarksbeite. 

Fjellnettverket har som målsetjning å:  

  • Auke fokuset på fjellandbruket og synliggjere korleis fjellandbruket bidreg til matproduksjon av høg kvalitet og aukar sjølvforsyningsgraden i Noreg. 
  • Arbeide for at rammevilkårene for fjellandbruket blir betre gjennom
    a) strykje forsking, utvikling og kapasitet i fjellandbruket. 
    b) Auka bruk av utmarksressursar

Nasjonalt senter for fjellandbruk
Fjellnettverket støttar etableringa av eit nasjonalt senter for Fjellandbruk. Senteret er under etablering og er planlagt etablert på Løken gard i Østre Slidre. Fjellnettverket bidreg inn i arbeidet ved å sitte i styringsgruppa. 

Fjellnettverket arbeidet politisk for å styrke fjellandbruket: