Webinar om bærproduksjon i fjellet

Vurderer du å drive bærproduksjon som tilleggsnæring i fjellet? Lurar du på kva som skal til for å lukkast og om det er økonomi i å starte opp slik produksjon?  Me inviterer til webinar med gode foredragshaldarar som vil gje deg inspirasjon, svar på spørsmål og gode tips til korleis du kan starte opp. Webinaret er eit samarbeid mellom Fjellnettverket, Nasjonalt senter for fjellandbruk og forprosjekt frukt og bær i fjellandbruket. 

Fjellnettverket søker gardsbruk til Bondens bord

Driv du gardsbruk i fjellet? Likar du å lage mat og formidle? Produserer du eigne råvarer? Fjellnettverket søker fleire gardbrukarar som vil vere med å teste ut ei ny serveringsordning der det er potensiale for auka inntekter og meir verdiskaping for gardsbruk i fjellet.

Bønder frå fjellområda til Færøyane for å lære om Heimablidni

Bønder frå fjellområda reiste på studietur til Færøyane for å lære meir om serveringsordninga Heimablidni. Den færøyske ordninga har gitt inspirasjon til at 12 gardsbruk skal teste ut om ei liknadne ordning kan passe for gardsbruk i fjellområda. 

Webinar om sal av lokalmat

Salet av lokalmat og drikke har auka jamnt og trutt dei siste åra og målet om ei årleg omsetning på 5 milliardar kroner på landsbasis er nådd for lengst. Uro i Europa og prisauke påverkar både dei som produserar og dei som er kjøparar av lokalmat. 

Utviklingsverkstad for verksemder i Telemark og Buskerud

Med bakgrunn i rapporten “Mat og opplevingar i fjellet – berekraftig bruk av lokale ressursar i landbruk og reiseliv» og kartlegging gjort av næringshagane i  Telemark, Buskerud  og Hallingdal vart berekraft tema for utviklingsverkstadar i Telemark og Buskerud.  

Webinar om rapporten Mat og opplevingar i fjellet

Som ein sentral del av arbeidet med prosjektet Mat og opplevingar i fjellet har NIBIO, på oppdrag frå Fjellnettverket, laga ein rapport som ser på korleis reiselivsaktiviteter og matproduksjon basert på lokale ressursar i fjellet påverkar berekraft og klima. For at fleire skulle bli kjent med resultata frå rapporten er det arrangert tre webinar der forskarane bak rapporten har lagt fram problemstillingar og funn frå arbeidet .  

Fjellområda sentrale for å nå berekraftsmåla

Forskingsinstituttet NIBIO har i ein fersk rapport, på oppdrag frå Fjellnettverket, slått fast at rett bruk av fjellressursane kan ha ei sentral rolle i å nå berekraftsmåla.  

Avtale med NIBIO: Forskingsrapport om berekraft i fjellet.

No er det endeleg klart! Fjellnettverket signerer avtale med Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) om å skrive ein rapport som ser på berekraft i fjellet. Oppdraget til NIBIO er å utarbeide eit kunnskapsgrunnlag om klima og berekraft for matproduksjon og reiseliv i fjellet.    

Rapport: Oppsummering av Fjell Noreg på IGW

For eitt år, to år og tre år sidan var dyktige fjellfolk i full aksjon på Internationale Grüne Woche (IGW) i Berlin. Det var første gong fjellområda samla seg under namnet Fjell Noreg og første gong fjellområda hadde sin eigen del av den tradisjonsrike marknadsføringa av Noreg. No kan du lese om arbeidet og resultata i rapporten Fjell Noreg på IGW.        

Rapport: Tre år med Fjell Noreg på IGW

l aksjon på Internationale Grüne Woche (IGW) i Berlin. Det var første gong fjellområda samla seg under namnet Fjell Noreg og første gong fjellområda hadde sin eigen del av den tradisjonsrike marknadsføringa av Noreg. No kan du lese   om arbeidet og resultata i rapporten "Tre år med Fjell Noreg på IGW".