Webinar om sal av lokalmat

Salet av lokalmat og drikke har auka jamnt og trutt dei siste åra og målet om ei årleg omsetning på 5 milliardar kroner på landsbasis er nådd for lengst. Uro i Europa og prisauke påverkar både dei som produserar og dei som er kjøparar av lokalmat. 

Utviklingsverkstad for verksemder i Telemark

Verksemder som produserer, serverer og foredlar lokalmat og opplevingar i Telemark inviterast til utviklingsverkstad om berekraft.   Grunnleggjar av Rethink Food, Ola Hedstein og inspirator og foredragshaldar Pål Knutsson Medhus skal delta i arbeidet.  

Webinar om rapporten Mat og opplevingar i fjellet

Som ein sentral del av arbeidet med prosjektet Mat og opplevingar i fjellet har NIBIO, på oppdrag frå Fjellnettverket, laga ein rapport som ser på korleis reiselivsaktiviteter og matproduksjon basert på lokale ressursar i fjellet påverkar berekraft og klima. For at fleire skulle bli kjent med resultata frå rapporten er det arrangert tre webinar der forskarane bak rapporten har lagt fram problemstillingar og funn frå arbeidet .  

Fjellområda sentrale for å nå berekraftsmåla

Forskingsinstituttet NIBIO har i ein fersk rapport, på oppdrag frå Fjellnettverket, slått fast at rett bruk av fjellressursane kan ha ei sentral rolle i å nå berekraftsmåla.  

Avtale med NIBIO: Forskingsrapport om berekraft i fjellet.

No er det endeleg klart! Fjellnettverket signerer avtale med Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) om å skrive ein rapport som ser på berekraft i fjellet. Oppdraget til NIBIO er å utarbeide eit kunnskapsgrunnlag om klima og berekraft for matproduksjon og reiseliv i fjellet.    

Rapport: Oppsummering av  Fjell Noreg på IGW

For eitt år, to år og tre år sidan var dyktige fjellfolk i full aksjon på Internationale Grüne Woche (IGW) i Berlin. Det var første gong fjellområda samla seg under namnet Fjell Noreg og første gong fjellområda hadde sin eigen del av den tradisjonsrike marknadsføringa av Noreg. No kan du lese om arbeidet og resultata i rapporten Fjell Noreg på IGW.        

Rapport: Tre år med Fjell Noreg på IGW

l aksjon på Internationale Grüne Woche (IGW) i Berlin. Det var første gong fjellområda samla seg under namnet Fjell Noreg og første gong fjellområda hadde sin eigen del av den tradisjonsrike marknadsføringa av Noreg. No kan du lese   om arbeidet og resultata i rapporten "Tre år med Fjell Noreg på IGW".